Termes i condicions

Per tal de formalitzar les altes i baixes en la contractació d’un grup o quota, aquest ha de ser signat personalment per la persona que ho contracta, o en cas dels menors d’edat, pel tutor/a legal.  En el cas de fer alta online, el contracte de la quota s’enviaran per mail per a la seva signatura.

En el cas dels abonaments  d’estiu, la data de finalització serà sempre el darrer dia de la temporada d’estiu de cada any.

Les remeses per les renovacions dels grups i quotes es passen automàticament el dia 1 de cada mes, per tal d’anul·lar aquest procés i donar de baixa la contractació, la gestió s’ha de sol·licitar abans del dia 20 de cada mes en curs.   En el cas que es retorni el rebut, aquest quedarà pendent a la fitxa de l’usuari, negant l’entrada al centre i a qualsevol altre servei que aquest ofereixi fins que es dugui a terme el pagament així com la comissió bancària per rebut retornat.

El centre durà a terme la devolució de l’import només en aquells casos en què les conseqüències de no poder dur a terme el servei hagin estat a causa del mateix CEM. Si la causa és externa al centre, com pot ser una malaltia de l’usuari o una lesió, el centre es pot guardar el dret a no dur a terme la devolució de l’import i es passarà a gestionar la baixa si l’usuari ho desitja.

Ser abonat del centre dóna lloc a bonificacions en la contractació d’alguns grups o cursets, per tal de poder gaudir d’aquestes bonificacions, l’usuari haurà de ser abonat durant el temps que duri la contractació. Si varien aquestes condicions, com pot ser gestionar la baixa d’una quota de l’usuari, però no del grup, el preu d’aquest segon variarà passant a cobrar l’import restant fins a arribar al preu original sense bonificació per abonament. Un exemple clar seria, si un curset de natació dura tres mesos, l’usuari per tal de gaudir de les bonificacions ha de ser abonat durant aquests tres mesos, si es donés de baixa al segon mes, el centre podrà reclamar l’import del curset sencer sense bonificar.

En cas que un grup no arribi al mínim de participants necessari per dur-se a terme, encara que sigui a mitja temporada, el centre tindrà dret a donar per finalitzat i no continuar oferint aquell servei, finalitzant primerament el mes o trimestre en curs per tal de no penalitzar als participants que han pagat aquest servei.

Respecte als casals d’estiu, hivern, setmana santa, etc., per tal de tenir dret a la reclamació de l’import abonat pel servei de casal amb causa justificada, s’haurà d’haver contractat prèviament l’assegurança, la qual serà l’únic import que el centre no retornarà.

Si es contracta la quota atur, s’haurà de presentar el document oficial acreditatiu conforme s’està a l’atur i el qual s’haurà de portar renovat en la data que marca el document, presentant-lo de nou al centre. En cas contrari, el centre es reserva el dret a canviar la quota per la Estàndard corresponent.

Qualsevol modificació administrativa com canvis de compte corrent i baixes, s’han de comunicar, bé presencialment o per correu electrònic, abans del dia 20 de cada mes. En cas contrari, es farà efectiva el  mes següent, amb el corresponent pagament de rebut.

Signar aquest contracte implica conformitat amb la resta de normativa del centre la qual es pot trobar penjada a la pàgina web, penjada als punts d’informació del centre o bé demanar-la a recepció.

Per tal de formalitzar les altes i baixes en la contractació d’un grup o quota, aquest ha de ser signat personalment per la persona que ho contracta, o en cas dels menors d’edat, pel tutor/a legal. En cas de no poder assistir presencialment al centre per dur a terme la signatura, s’haurà de sol·licitar via mail i el centre farà arribar el document corresponent.

Les remeses per les renovacions dels grups i quotes es passen automàticament el dia 1 de cada mes, per tal d’anul·lar aquest procés i donar de baixa la contractació, la gestió s’ha de sol·licitar abans del dia 20 de cada mes en curs. Totes aquelles sol·licituds de baixa que s’hagin fet passat el dia 20 no tindran dret a la devolució de l’import del grup o quota i, per tant, el centre podrà optar a no fer la devolució de l’import. En cas que es retorni el rebut, aquest quedarà pendent a la fitxa de l’usuari, negant l’entrada al centre i a qualsevol altre servei que aquest ofereixi fins que es dugui a terme el pagament així com la comissió que cobra el banc per retornar un rebut.

El centre durà a terme la devolució de l’import només en aquells casos en què les conseqüències de no poder dur a terme el servei hagin estat a causa del mateix CEM, alguns exemples pràctics poden ser que el centre hagi de tancar o el monitor no pugui assistir a aquella sessió. Si la causa és externa al centre, com pot ser una malaltia de l’usuari o una lesió, el centre es pot guardar el dret a no dur a terme la devolució de l’import i es passarà a gestionar la baixa si l’usuari ho desitja.

Ser abonat del centre dóna lloc a bonificacions en la contractació d’alguns grups o cursets, per tal de poder gaudir d’aquestes bonificacions, l’usuari haurà de ser abonat durant el temps que duri la contractació. Si varien aquestes condicions, com pot ser gestionar la baixa d’una quota de l’usuari, però no del grup, el preu d’aquest segon variarà passant a cobrar l’import restant fins a arribar al preu original sense bonificació per abonament. Un exemple clar seria, si un curset de natació dura tres mesos, l’usuari per tal de gaudir de les bonificacions ha de ser abonat durant aquests tres mesos, si es donés de baixa al segon mes, el centre podrà reclamar l’import del curset sencer sense bonificar.

En cas que un grup no arribi al mínim de participants necessari per dur-se a terme, encara que sigui a mitjan temporada, el centre tindrà dret a donar per finalitzat i no continuar oferint aquell servei, finalitzant primerament el mes o trimestre en curs per tal de no penalitzar als participants que han pagat aquest servei.

Respecte als casals d’estiu, hivern, setmana santa, etc., per tal de tenir dret a la reclamació de l’import abonat pel servei de casal amb causa justificada, s’haurà d’haver contractat prèviament l’assegurança, la qual serà l’únic import que el centre no retornarà.

Si es contracta la quota atur, s’haurà de presentar el document oficial acreditatiu conforme s’està a l’atur i el qual s’haurà de portar renovat en la data que marca el document, presentant-lo de nou al centre.

Signar aquest contracte implica conformitat amb la resta de normativa del centre la qual es pot trobar penjada a la pàgina web, penjada als punts d’informació del centre o bé demanar-la a recepció.

Signat pel Client, llegit i conforme amb els paràgrafs anteriors.

Data dia/mes/any